آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1402-04-07
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1402-04-30
آغاز ثبت‌نام در کنفرانس
1402-04-31
آخرین مهلت ثبت‌نام در کنفرانس
1402-06-07
آغاز ارسال چکیده مقالات
1402-02-20
تاریخ شروع کنفرانس
1402-06-28
تاریخ پایان کنفرانس
1402-06-29