پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

شرکت شیمیایی بهداش

شرکت شیمیایی بهداش

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

شرکت سیمان سنگسر

شرکت سیمان سنگسر

شرکت کیمیا کاوان اندیشه

شرکت کیمیا کاوان اندیشه

اداره کل جهاد کشاورزی سمنان

اداره کل جهاد کشاورزی سمنان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

استانداری سمنان

استانداری سمنان

اداره کل صنعت معدن تجارت استان سمنان

اداره کل صنعت معدن تجارت استان سمنان

اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان

اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC)

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC)

شهرداری سمنان

شهرداری سمنان

اتحادیه جهانی جاده ابریشم

اتحادیه جهانی جاده ابریشم

سازمان نظام مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

1

1